Svět současnosti – svět budoucnosti

05. 11. 2018

Jedním z prioritních cílů vzdělávacího systému je připravit žáky a studenty na život v současném a hlavně budoucím světě. NIDV se již od roku 2014 intenzivně zaměřuje na podporu pedagogických pracovníků v začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV), která vycházejí z Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání a úkolů MŠMT. Tento projekt je finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí a je uskutečňován ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi. Oslovili jsme vedoucí oddělení vzdělávání a podpory NIDV PaedDr. Evu Vincejovou, Ph.D., a položili jí několik otázek k tématu, jemuž je věnováno toto vydání Bulletinu NIDV.

Co vlastně termín globální rozvojové vzdělávání znamená?

Naše společnost je součástí světa, který se intenzivně mění. Tyto změny jsou dynamické, neustálé, vzájemně závislé. Každodenně si v mnoha situacích uvědomujeme, že svět je propojený celek a všechny z nás ovlivňují i takové situace a problémy, které se vyskytují na jeho „opačném konci“. Nejen proto je naší povinností podílet se na řešení stále vážnějších a naléhavějších témat globalizované planety, která jakoby zdánlivě nesouvisí s naším konkrétním prostředím. Naopak, na Zemi všechno se vším souvisí, a to stále víc a víc.

Jakými hlavními tématy se GRV zabývá?

K hlavním tématům patří: konec chudoby, konec hladu, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace, dostupnost a čistota energií, důstojná práce a ekonomický růst, průmysl, inovace a infrastruktura, méně nerovností, udržitelná města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatická opatření, ochrana života ve vodě i na souši, mír, spravedlnost a silné instituce, partnerství ke splnění cílů. Klíčových výzev je tedy celá řada a jsou velmi různorodé.

Mohla byste závěrem shrnout, jaké všechny aktivity v rámci podpory škol při zavádění GRV náš institut realizuje a plánuje?

Cílem aktivit NIDV je zlepšit vnímání důležitosti problematiky GRV ze strany pedagogických pracovníků a podporovat začleňování této oblasti do výuky, aktivit škol a jednotlivých školských zařízení. Prostřednictvím dalšího vzdělávání jsme formou týdenního celostátního semináře učitelů nazvaného Letní škola GRV směřovali k utváření postojů a hodnot učitelů a rovněž k objasnění podstaty a principů GRV.

Další aktivitou jsou pracovní listy a v nich specifikované možnosti, jak toto téma zařadit do výuky ve školách. Autory listů jsou pedagogové, kteří absolvovali studijní cesty organizované NIDV do zemí, které mají se začleňováním GRV do výuky bohaté zkušenosti (Španělsko, Portugalsko, Francie, Finsko a další).

Škálu aktuálních a relevantních metodologických materiálů k začleňování GRV do vzdělávacích procesů budeme aktualizovat na vytvářeném webu GRV. Nedílnou součástí práce, kterou se NIDV snaží přispět k implementaci problematiky GRV do výuky, jsou i konference. Letošní setkání konané pod názvem Udržitelný rozvoj světa navazuje na konference konané v roce 2014 –
Evropský rok pro rozvoj a důstojné stáří, v roce 2015 – Rozumíme současnému světu? a v roce 2016 – Svět v bezpečí.

 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce