Den polévky gazpacho

Výuková lekce Den polévky gazpacho je určena pro žáky 2. stupně ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Lekce souvisí s tematickými okruhy Odpovědné cestování, Žijeme ve společném světě, Jsme Evropané průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a tematickými okruhy Sociální rozvoj, Mezilidské vztahy, Empatie a pohled na svět očima druhého průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Autor: Mgr. Gabriela Hanzlová
Cílová skupina – věk: 12–15 let
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia

Anotace:

Výuková lekce Den polévky gazpacho je určena pro žáky 2. stupně ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Lekce souvisí s tematickými okruhy Odpovědné cestování, Žijeme ve společném světě, Jsme Evropané průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a tematickými okruhy Sociální rozvoj, Mezilidské vztahy, Empatie a pohled na svět očima druhého průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Výuková lekce je zpracována třífázovým modelem učení (E-U-R). Evokace je zaměřena na motivaci. Žáci pracují s audiovizuální ukázkou (nebo s textem scénáře) a otázkami k této ukázce. Ve fázi Uvědomění žáci vyhledávají různé zdroje informací, které lze využít před cestou do zahraničí. Následně si vyberou zemi, o které vypracují ve skupinách plakát. Ve fázi reflexe žáci ústně prezentují zjištěné informace. V diskuzi upozorňují na shody a odlišnosti v kultuře naší a vybraného státu, zdůrazní zajímavosti. Následně se vrací k audiovizuální ukázce, kterou zhlédli na začátku lekce, upraví její scénář a následně sehrají scénku. Na závěr lze zařadit i vlastní přípravu polévky gazpacho.
Lekci lze též zařadit při projektové výuce o zemích, ze kterých pochází žáci-cizinci, či žáci z bilingvních rodin. Svým zaměřením lze aktivity realizovat ve vzdělávacích oblastech Zeměpis, Výchova k občanství a Český jazyk a literatura.

Ke stažení

Mgr. Gabriela Hanzlová

Den polévky gazpacho

Stáhnout