Činnost Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR) v oblasti GRV a osvěty

03. 12. 2018

Role SMOČR v oblasti GRV spočívá především v obhajování zájmů českých samospráv včetně připomínkování základních legislativních dokumentů, strategií a jiných materiálů, které se dotýkají činnosti místních samospráv. SMOČR se proto podílel na připomínkování klíčových dokumentů, tj. strategii GRV, strategii ZRS ČR apod. SMOČR je rovněž členem Pracovní skupiny pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Pracovní skupiny pro GRV.

Vzhledem k hlavní činnosti Svazu (obhajoba zájmů českých samospráv a připomínkování legislativních dokumentů) aktivity SMOČR zaměřené na vzdělávání volených a nevolených zástupců místní samosprávy v oblasti GRV jsou vždy přímo odvislé od získaných finančních prostředků z příslušných dotačních titulů určených na GRV či osvětu. Tj. bez zajištěného financování Svaz nemůže garantovat vzdělávání volených a nevolených zástupců místní samosprávy, neboť jeho hlavní činnost je zaměřena na jiné oblasti činnosti. V roce 2016-2017 tak Svaz působil jako partner projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj, který realizovala Charita ČR s finanční podporou z dotačního titulu ČRA „GRV a osvěta“.

V rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj se SMOČR podílel v roce 2016 na: 3 osvětových akcích přístupných jak zastupitelům, tak široké veřejnosti, informačním spotu o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) se zaměřením na cíl 11 Udržitelná města a obce, vydání publikace Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí: příklady dobré praxe určená zastupitelům českých obcí, realizaci multižánrové osvětové akci v Zoo Praha se zapojením více českých municipalit.

V roce 2017 se ve stejném projektu SMOČR podílel na:

  • 4 informačních seminářích určených zastupitelům a úředníkům českých municipalit zaměřených na problematiku SDG´s, rozvojové spolupráce (obcí) a adaptaci na klimatickou změnu
  • 3 kampaních pro veřejnost ve spolupráci se zainteresovanými municipalitami (cílem bylo informovat místní obyvatele o problematice rozvojové spolupráce (obcí), SDG´s, globální odpovědnosti)
  • 9 osvětových akcích pro veřejnost v konkrétních městech a obcích (diskuse, promítání dokumentů, workshopy, soutěže apod. zaměřené na problematiku SDG´s, rozvojovou spolupráci (obcí) a globální odpovědnost)

SMOČR rovněž provozuje webové stránky partnerskamesta.cz (www.partnerskamesta.cz), kde je problematice rozvojové spolupráce a globální odpovědnosti věnována vlastní rubrika. Na této stránce SMOČR informuje o zástupce místních samospráv o dané problematice.

Zástupci SMOČR aktivně přednáší na různých akcích o tématech spojených s decentralizovanou rozvojovou spoluprací, globální odpovědností, udržitelným rozvojem, Cíli udržitelného rozvoje apod.

Zpracovala:

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMOČR

Garant pro oblast rozvojové spolupráce